Kontrole pomiarowe

  • pomiar rezystancji izolacji instalacji,
  • pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu,
  • pomiar impedancji pętli zwarcia,
  • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi,
  • pomiar ciągłości przewodów ochronnych,
  • pomiar natężenia oświetlenia,
  • badania i pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowej.

 

Pomiary elektryczne wykonujemy w sposób profesjonalny, które potwierdzamy dokumentacją i protokołem. Pomiary wykonujemy przy pomocy szerokiej gamy mierników i urządzeń pomiarowych posiadających aktualne certyfikaty.